dışticaret
Resim

Dış Ticaret Mevzuatı

SUNUŞ

On yılı aşkın bir süredir dış ticaret örgün eğitimi veren Vakfımızın, 2011 yılında uzaktan eğitim vermeye başlayarak bilgi paylaşımını tüm ülkeye ve hatta ülke dışına yaygınlaştırmasından derin mutluluk duymamın yanında özel bir heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Günümüzde küreselleşmenin bir sonucu olarak artık “ticaret” kavramını “dış ticaret” olarak kabullenmek ve buna göre donanım kazanmak gerektiği bilinmektedir. Başta girişimcilerimiz olmak üzere, bu alanda çalışanların, üretim ve ticaret konularında çalışma isteği taşıyan tüm gençlerimizin dış ticaret eğitimine özel ilgi duymaları, bu anlayışın ve bilincin ülkemizde yerleşmeye başladığını göstermesi açısından memnuniyet vericidir. Dış ticaret bilincinin daha da yaygınlaşması bağlamında Vakfımız, eğitim faaliyetleri yanında üzerine düşeni yapmayı, üniversite ve yüksek okul öğrencilerine yönelik olarak ilki 2012 yılında düzenlenen, ihracatımızın arttırılması konulu yarışma projesiyle sürdürmektedir.

Vakfımızın, dış ticaret eğitimini, her geçen yıl daha etkin ve faydalı hale gelecek şekilde geliştirmesi ve gerçekleştirmesinin bir örneği olan elinizdeki bu güncelleştirilmiş “Dış Ticaret Mevzuatı” kitabının hazırlanmasına, eğitim faaliyetlerimizin planlanmasına ve yürütülmesine olan özverili katkılarından dolayı Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Sayın Ömer BERKİ’ye bu vesileyle teşekkürü bir borç biliyor ve kitabın, kullananlara yararlı olmasını dliyorum. Ankara Temmuz 2012 Saygılarımla, O.Ertuğrul ÖNEN Türk Dışticaret Vakfı Başkanı

 

“DIŞ TİCARET MEVZUATI VE FAZLASI”

SUNUŞ


Dış ticaretteki gelişmelerin artık günlük yaşamımızı etkileyen bir güce ve yaygınlığa ulaşması, sıradan bireyleri bu konuya ilgi duyar hale getirmiş, meslek seçimi aşamasında olan gençlerimizi ise daha yoğun bir şekilde dış ticareti meslek edinmeye yönlendirmiştir.
Ülkemiz dış ticaretine yeni yeni sektörlerin katılması, küreselleşmenin bir sonucu olarak KOBİ ölçeğindeki firmaların, zorunlu olarak bu alanda da faaliyet göstermeleri, dış ticaret sektöründe spesifik bilgilerle donatılmış ve uygulamaya dönük bir modelle eğitilmiş eleman gereksinimini artırmıştır. Sektörün öngörülen bu nitelikteki personel gereksinimini gidermek için yapılan eğitim faaliyetleri bu açıdan özel bir önem taşımaktadır. İşte bu boşluğu gören Vakfımız, diğer etkinliklerinin yanında, 2002 yılından itibaren “temel misyonu” doğrultusunda, sektörün teorik ve pratik bilgilerle donatılmış eleman gereksinimini karşılamak ve ülkemizin istihdam sorunu altında ezilen gençlerimize geçerli bir mesleğin kapılarını açmak üzere dış ticaret eğitimlerini sürdürmektedir.
Her çalışma alanında olduğu gibi dış ticarette de “mevzuat bilgisi” ve bu bilgiyi kullanma, mesleğin temelini oluşturmaktadır. Firmaların yapacağı işlemlerin ve başvuruların, keza kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinin sağlıklı ve sorunsuz yürütülebilmesi ancak bu bilgileri edinen ve bunları doğru olarak kullanan elemanlar sayesinde mümkündür.
Bu gerçekten yola çıkan Vakfımız, dış ticaret alanında bize rehberlik edecek tüm yasal ve idari düzenlemeleri bu kitapta toplayarak ilgilenenlerin yararlanmasına sunmuştur. “Önsöz”de kitabın düzenleniş sistematiğine ve mantığına ilişkin ayrıntılar yer almaktadır.
Vakfımızın eğitim ve yayın faaliyetleri kapsamında hazırlanan bu kitabın ilgilenenlere amaçladığımız faydayı sağlayacağını umuyorum.
“Mevzuat” sözcüğünün eşanlamlılarından biri de, hatırlanacağı gibi, mevzuata ironik bir biçimde yakıştırılan “Karakaplı” terimidir. İyi niyetli uygulamacıların düzgün, tutarlı, rasyonel ve objektif yorumlar yapması halinde, mevzuatın “Karakaplı” ibaresiyle anılmasını bir haksızlık olarak gördüğümüzden, bu “Mevzuat Kitabı”nın kapağında “beyaz” renk kullanmaya da özel bir önem verdiğimizi bilgilerinize sunmak istiyorum.
Bu kitabı, yoğun bir çalışma ile 2005/2006 eğitim dönemine hazırlayan Sayın Ömer Berki’ye içtenlikle teşekkür ediyor, emeklerinin Türk Dış Ticareti ve bu kitaptan yararlananlar için güzel ve hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.

Ankara, Ekim 2005

Ertuğrul ÖNEN
Türk Dış Ticaret Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ

Vakfımız tarafından düzenlenen “Dışticaret Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Programları”na katılanlar için, bir “Eğitim Kitabı” olarak hazırladığımız “Dışticaret Mevzuatı”nın güncelleştirilmiş ikinci baskısını, öğrencilerimizin ve diğer ilgililerin yararlanmalarına sunmuş bulunmaktayız.
İlk baskısından bu yana yaklaşık 15 ay geçmesine karşın, Yasa, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Tebliğ formatlarındaki 25 civarında metinde kısmen veya tamamen değişiklik yapılmış olması yanında sisteme ilk defa giren yeni düzenlemelere de gidilmiş (örneğin; TürkiyeYatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun); bu da, 100 kadar sayfada değişiklikler ve eklemeler yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu durum, çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi, mevzuatın yaşayan bir olgu olduğunu, bu nedenle dikkat ve titizlikle takip edilmesi gerektiğini net bir biçimde göstermektedir. Özellikle uygulamanın içinde bulunanlar açısından, mevzuatın günlük olarak, Resmi Gazete’den takibi son derece önemlidir. Bu ve benzeri mevzuat kitaplarından mutlaka bu bilinçle yararlanılmalı, ilgili mevzuat metni değerlendirilirken, o mevzuatın güncel hali internet sitelerinden temin edilerek incelenmeli ve gerekiyorsa ilgililerden bilgi alınmalıdır.
Dışticaret eğitimi alanlar için hazırlanan bu mevzuat kitabı ise, diğer bölümlerde de ifade edildiği üzere, “dışticaret öğretisi” sağlamak yanında sisteme genel bir bakış yeteneği kazandırmayı; bir ölçüde de, dışticaret genel kültürü vermeyi amaçladığından farklı bir yaklaşımla hazırlanmış, bu nedenle de, öğrenciler için ayrıntı olabilecek bazı “eklerin” ve “listelerin” kapsama alınmasından kaçınılmıştır. 2.Baskı için de bu hususlar göz önünde tutulmuştur.
İlk baskının sunuş yazısında “Mevzuat” ibaresinin “Karakaplı” sözcüğüyle eşanlamlı anılmasını bir haksızlık olarak gördüğümüzden, Kitabın kapağında “beyaz” renk kullanmaya da özel bir önem verdiğimizi belirtmiştik. Bu defa, Kitabımızın kapağında beyaz renk kullanmamakla beraber “canlı” bir renk tercihinde bulunduk.
Dışticaret camiasına ve dışticarete ilgi duyanlara yarar sağlaması ümit ve dileğiyle saygılar sunuyoruz.

Ankara, Ocak 2007

Ertuğrul ÖNEN Türk Dış Ticaret Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

(Kitabın Vakfımızdan temini mümkündür.)